cdb bank logo | Bank on our experience

Announcements

cdbbank: ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ

Η Τράπεζα ενημερώνει τους πελάτες της για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που εφαρμόζονται

Η cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ) επιθυμεί να ενημερώσει τους πελάτες της πως, κατόπιν της έγκρισης του Νόμου για τη λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και της έκδοσης σχετικού Διατάγματος από τον Υπουργό Οικονομικών, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2020, μπορούν να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους για την αναστολή των δόσεων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν συνάψει με την Τράπεζα.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και με στόχο την έμπρακτη στήριξη των πελατών της κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο, η Τράπεζα βρίσκεται σε συνεχή επαφή μαζί τους ώστε να διασφαλίσει την άμεση εξυπηρέτησή τους. Ειδικότερα, η cdbbank επικοινωνεί με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και καθοδήγηση για την ορθή υποβολή της αίτησής του.

Επισημαίνεται πως βάσει του σχετικού Διατάγματος, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δεν παρουσίαζαν καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών στην καταβολή της δόσης τους κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020. Τα πιο πάνω έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από την 30η Μαρτίου 2020 μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς στις διευθύνσεις Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 50, 1065 Λευκωσία ή Τ.Θ. 21415, 1508 Λευκωσία, ή ηλεκτρονικά στο middleoffice@cdb.com.cy ή μέσω φαξ στον αριθμό: +357 22846600.

H Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι δεόντως υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη από τον Δικαιούχο στην cdbbank ενώ στην περίπτωση νομικού προσώπου θα πρέπει να υπογραφεί τουλάχιστον από έναν εκ των Διευθυντών της Εταιρείας. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει επίσης να αποσταλεί, όπου εφαρμόζεται, και από τους συνοφειλέτες επί του ιδίου εντύπου ή ξεχωριστά. Αξίζει να σημειωθεί πως η αναστολή δόσεων ή/και τόκων θα εφαρμόζεται σύμφωνα με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και θα εξετάζεται για κάθε πιστωτική διευκόλυνση ξεχωριστά.

Την ίδια ώρα, στους δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν τις πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες δεν επιθυμούν την αναστολή δόσεων ή/και τόκων. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκάστοτε δικαιούχος θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει κανονικά τις δόσεις ή/και τους τόκους βάσει της Πιστωτικής Διευκόλυνσης που έχει συνάψει με την Τράπεζα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το ειδικό έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα της cdbbank www.cdb.com.cy. Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας  έχουν επίσης αναρτηθεί ο Νόμος και το σχετικό Διάταγμα. Παράλληλα, οι Λειτουργοί Εξυπηρέτησης της cdbbank είναι πάντα στη διάθεση του κοινού για οτιδήποτε  χρειαστεί. Το κοινό μπορεί επίσης να καλεί το τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας στο 8000 79 79 (δωρεάν κλήσεις από την Κύπρο ) ή στο +357 22846500 (για κλήσεις από το εξωτερικό).

Η Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες που εκδίδονται από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές. Θέτοντας ως κορυφαία προτεραιότητα τον περιορισμό των επιπτώσεων του ιού COVID – 19 και την προστασία της υγείας του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών της, η cdbbank λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, διασφαλίζοντας παράλληλα, την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών της.

 

DOWNLOADING SECTION

 
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ Download
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ EKTAKTΩN ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ – ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 Greek
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – Περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Διάταγμα της 30ης Μαρτίου 2020 Greek
Διευκρινήσεις σχετικά με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (ΚΔΠ 135/2020) Visit
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που περιέχονται στην Αίτηση /Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για αναστολή δόσεων και τόκων πιστωτικών διευκολύνσεων Open

SIGN UP FOR ALL THE LATEST NEWS

NEWSLETTER

GET IN TOUCH

CONTACT INFORMATION

cdbbank currently operates two business centers, one in Nicosia and one in Limassol, facilitating quick and personalised service. Our Client Relationship Officers ensure that you receive high-quality service at all times and that all your banking needs are catered with professionalism and a personal approach.

CONTACT US TODAY